اسهل طريقة لتعلم الفرنسية

Aller en bas

اسهل طريقة لتعلم الفرنسية

Message par Admin le Mar Mar 22, 2016 11:15 pm

حفظ 300 كلمة الاكثر استعمالا و هي :

1. pouvoir القدرة أو الأستطاعة


2. aller يدهب
3. dire يقول
4. alors إدا
5. comment كيف
6. avec مع
7. bon جيد
8. très كثيرا
9. merci شكرا
10. jamais أبدا
11. aussi أيضا
12. voir يرى
13. chose شيء
14. tous دورة
15. faut يجب
16. faireيفعل
17. avoirفعل الملك
18. autre أخر
19. encore مازال
20. maintenant الأن
21. peu قليل
22. vraiment حقا
23. temps الوقت
24. notre الخاص بنا
25. toujours دائما
26. vie الحياة
27. sans بدون
29.juste حق دقيق
28.avait قبل
30.accord يوافق
31.fois مرة
32.trop كثير جدا
33.venir يأتي
34.croire يعتقد
35.dieu الله
36. devoir يجب
37.homme رجل
38.père أب
39.besoin يحتاج
40.femme إمرأة
41.parler يتحدت
42.petit صغير
23.beaucoup كثيرا
44.depuis مند
45.monsieur سيد
46.soir مساء
47.argent نقود
48.penser يفكر
49.nuit ليل
50.peur خوف
51.prendre يأخد
52.vite سريع
53.arriver يصل
54.regarder يرى
55.air هواء
56.savoir يعرف
57.moins أقل
58.amour حب
59.tuer يقتل
60.petite صغيرة
61.aider يساعد
62.chance يرقص
63.partir ينصرف
64.voiture سيارة
65.problème مشكل
66.porte باب
67.venir يحضر
68.famille عائلة
69.travail عمل
70.seule وحيد
71.idée فكرة
72.passer يمر
73.contre ضد
74.comprends يفهم
75.trouver يجد
76.vieux مسن
77.pendant خلال
78.attention حدر
79.sang دم
80.sortir يخرج
81.histoire تاريخ
82.frère أخ
83.rester يبقى
84.ville مدينة
85.truc حيلة
86.mec ولد
87.laisser يترك
88.longtemps وقت طويل
89.chaque كل
90.terre أرض
91.pardon عدرا
92.ensemble معا
93.seulement فقط
94.matin الصباح
95.genre نوع
96.chambre غرفة
97.laisser يترك
98.mourir يموت
99.écouter يسمع
100. façon طريقة

1. pays دولة
2. prêt مستعد
3. femme مرأة
4. affaire عمل أو غرض أو تجارة
5. espérer يأمل
6. boulot عمل
7. endroit مكان
8. corps جسم
9. hier البارحة
10. désolé أسف
11. grandeكبير
12. dehors خارج
13. cause سبب
14. vivre يعيش
15. garçon صبي
16. haut عالي
17. main يد
18. nouvelle أخبار أو جديدة
19. plein مليء
20. semaine اسبوع
21. croire يعتقد
22. marcher يمشي
23. arrêter يوقف
24. clair واضح
25. envie الرغبة
26. dernier أخر
27. meilleurأفضل
29. presque تقريبا
28. tellement تماما أو الى حد بعيد
30. tomber يسقط
31. appeler يسمى
32. confiance ثقة
33. garde حارس
34. dur صعب
35. route طريق
36. cul مؤخرة
37. abord أولا
38. important مهم
39. chien كلب
40. jeu لعبة
41. heureux سعيد
42. mariage زواج
23. pauvre فقير
44. retour يرجع
45. parfois أحيانا
46. verre كأس
47. fête عيد
48. adore يعشق
49. coeur قلب
50. doute شك
51. payer يدفع
52. mauvais سيء
53. bras دراع
54. gentil لطيف
55. faute خطأ
56. équipe فريق
57. exactement تماما
58. penser يفكر
59. changer يغير
60. commence يبدأ
61. lieu مكان
62. entendre يسمع
63. malade مرض
64. travailler يعمل
65. écrire يكنب
66. rendre يفقد يضيع
67. cher غالي
68. partout في كل مكان
69. regarder ينظر
70. montrer يضهر
71. chercher يبحت
72. boire يشرب
73. esprit روح
74. bois خشب
75. essayer يحاول
76. arme سلاح
77. rêve حلم
78. perdre يضيع
79. semble يضهر يشبه
80. paix سلام
81. livre كتاب
82. dormir ينام
83. retard متأخر متخلف
84. sauf ما عدا
85. maître سيد أو معلم
86. morte يموت
87. noir أسود
88. choix إختيار
89. sale وسخ
90. sûrement بالتأكيد
91. visage وجه
92. sérieux جاد
93. âge عمر
94. tirer يجر أو يقدف
95. honneur الشرف
96. ciel سماء
97. garder يحفض يحمي
98. gauche يسار
99. courant الجاري الحالي
100. amie صديق

1. prochaine التالي
2. voix صوت
3. espèce نوع
4. acheter يشتري
5. faim جوع
6. voyage سفر
7. recevoir يستقبل
8. idiot أحمق
9. certains بعض
10. hôpital مستشفى
11. grâce فضل بفضل
12. occuper مشغول
13. remplir يملئ
14. manque نقص
15. cheveux شعر
16. soleil شمس
17. salle غرفة
18. gagner يربح
19. plein
20. cru غير مطبوخ نيئ
21. bizarre غريب
22. sac حقيبة
23. oncle خال أو عم
24. fond قاع أو خلفية
25. secret سر
26. patron رئيس
27. rapport تقرير
29. apprendre يتعلم
28. sauver ينقد
30. froid برد أو بارد
31. pied قدم
32. scène مشهد
33. carte خريطة
34. effet تأثير
35. neuf جديد
36. mentir يكذب
37. battre يحارب أو يقاتل
38. libre حر
39. soeur أخت
40. situation موضع أو ظرف
41. faux خطأ
42. foutre F**K
23. lumière ضوء
44. incroyable لا يصدق
45. cheval حصان
46. intérieur داخلي
47. coin زاوية أو ركن
48. fric مال
49. loi قانون
50. absolument مطلقا أو بكل ما في الكلمة من معنى
51. dame سيدة
52. magnifique رائع
53. réussir ينجح
54. rencontrer يلاقي أو يصادف
55. âme الروح
56. doucement برفق
57. table جدول
58. lettre رسالة
59. risque خطر
60. ordres أوامر
61. commencer يبدأ
62. blanc أبيض
63. chaud حار ساخن
64. finir ينهي
65. touche لمس
66. avance تقدم
67. ignore يتجاهل
68. meurtre يغتال
69. anniversaire ميلاد أو دكرى سنوية
70. déjeuner فطور
71. jeune شاب
72. accident حادث
73. déteste يكره
74. midi منتصف النهار
75. lire يقرأ
76. moyen معدل
77. forme شكل
78. silence سكوت
79. cadeau هدية
80. exact مضبوط
81. décider يقرر
82. moitié نصف
83. surprise مفاجئة
84. avocat محامي
85. porter يلبس
86. diable شيطان
87. mission مهمة
88. suppose إفتراض
89. grosse ضخم
90. expliquer يشرح
91. selon وفق أو وفقا لكذا ...
92. anglais إنجليزية
93. disparu مفقود
94. quitter يترك
95. attaque يهجم
96. impression إنطباع
97. suivre متابعة
98. peuple الناس
99. baiser يقبل
100. honte عارهذه كلمات إضافية

لأني قد أكون كررت بعض الكلمات في إحدى المواضيع السابقةchanson أغنية
enfer جهنم
habitude عادة
réponse رد
triste حزين
pute عاهرة
ressemble يشبه
coucher ينام
rire ضحك

1. pouvoir القدرة أو الأستطاعة


2. aller يدهب
3. dire يقول
4. alors إدا
5. comment كيف
6. avec مع
7. bon جيد
8. très كثيرا
9. merci شكرا
10. jamais أبدا
11. aussi أيضا
12. voir يرى
13. chose شيء
14. tous دورة
15. faut يجب
16. faireيفعل
17. avoirفعل الملك
18. autre أخر
19. encore مازال
20. maintenant الأن
21. peu قليل
22. vraiment حقا
23. temps الوقت
24. notre الخاص بنا
25. toujours دائما
26. vie الحياة
27. sans بدون
29.juste حق دقيق
28.avait قبل
30.accord يوافق
31.fois مرة
32.trop كثير جدا
33.venir يأتي
34.croire يعتقد
35.dieu الله
36. devoir يجب
37.homme رجل
38.père أب
39.besoin يحتاج
40.femme إمرأة
41.parler يتحدت
42.petit صغير
23.beaucoup كثيرا
44.depuis مند
45.monsieur سيد
46.soir مساء
47.argent نقود
48.penser يفكر
49.nuit ليل
50.peur خوف
51.prendre يأخد
52.vite سريع
53.arriver يصل
54.regarder يرى
55.air هواء
56.savoir يعرف
57.moins أقل
58.amour حب
59.tuer يقتل
60.petite صغيرة
61.aider يساعد
62.chance يرقص
63.partir ينصرف
64.voiture سيارة
65.problème مشكل
66.porte باب
67.venir يحضر
68.famille عائلة
69.travail عمل
70.seule وحيد
71.idée فكرة
72.passer يمر
73.contre ضد
74.comprends يفهم
75.trouver يجد
76.vieux مسن
77.pendant خلال
78.attention حدر
79.sang دم
80.sortir يخرج
81.histoire تاريخ
82.frère أخ
83.rester يبقى
84.ville مدينة
85.truc حيلة
86.mec ولد
87.laisser يترك
88.longtemps وقت طويل
89.chaque كل
90.terre أرض
91.pardon عدرا
92.ensemble معا
93.seulement فقط
94.matin الصباح
95.genre نوع
96.chambre غرفة
97.laisser يترك
98.mourir يموت
99.écouter يسمع
100. façon طريقة

1. pays دولة
2. prêt مستعد
3. femme مرأة
4. affaire عمل أو غرض أو تجارة
5. espérer يأمل
6. boulot عمل
7. endroit مكان
8. corps جسم
9. hier البارحة
10. désolé أسف
11. grandeكبير
12. dehors خارج
13. cause سبب
14. vivre يعيش
15. garçon صبي
16. haut عالي
17. main يد
18. nouvelle أخبار أو جديدة
19. plein مليء
20. semaine اسبوع
21. croire يعتقد
22. marcher يمشي
23. arrêter يوقف
24. clair واضح
25. envie الرغبة
26. dernier أخر
27. meilleurأفضل
29. presque تقريبا
28. tellement تماما أو الى حد بعيد
30. tomber يسقط
31. appeler يسمى
32. confiance ثقة
33. garde حارس
34. dur صعب
35. route طريق
36. cul مؤخرة
37. abord أولا
38. important مهم
39. chien كلب
40. jeu لعبة
41. heureux سعيد
42. mariage زواج
23. pauvre فقير
44. retour يرجع
45. parfois أحيانا
46. verre كأس
47. fête عيد
48. adore يعشق
49. coeur قلب
50. doute شك
51. payer يدفع
52. mauvais سيء
53. bras دراع
54. gentil لطيف
55. faute خطأ
56. équipe فريق
57. exactement تماما
58. penser يفكر
59. changer يغير
60. commence يبدأ
61. lieu مكان
62. entendre يسمع
63. malade مرض
64. travailler يعمل
65. écrire يكنب
66. rendre يفقد يضيع
67. cher غالي
68. partout في كل مكان
69. regarder ينظر
70. montrer يضهر
71. chercher يبحت
72. boire يشرب
73. esprit روح
74. bois خشب
75. essayer يحاول
76. arme سلاح
77. rêve حلم
78. perdre يضيع
79. semble يضهر يشبه
80. paix سلام
81. livre كتاب
82. dormir ينام
83. retard متأخر متخلف
84. sauf ما عدا
85. maître سيد أو معلم
86. morte يموت
87. noir أسود
88. choix إختيار
89. sale وسخ
90. sûrement بالتأكيد
91. visage وجه
92. sérieux جاد
93. âge عمر
94. tirer يجر أو يقدف
95. honneur الشرف
96. ciel سماء
97. garder يحفض يحمي
98. gauche يسار
99. courant الجاري الحالي
100. amie صديق

1. prochaine التالي
2. voix صوت
3. espèce نوع
4. acheter يشتري
5. faim جوع
6. voyage سفر
7. recevoir يستقبل
8. idiot أحمق
9. certains بعض
10. hôpital مستشفى
11. grâce فضل بفضل
12. occuper مشغول
13. remplir يملئ
14. manque نقص
15. cheveux شعر
16. soleil شمس
17. salle غرفة
18. gagner يربح
19. plein
20. cru غير مطبوخ نيئ
21. bizarre غريب
22. sac حقيبة
23. oncle خال أو عم
24. fond قاع أو خلفية
25. secret سر
26. patron رئيس
27. rapport تقرير
29. apprendre يتعلم
28. sauver ينقد
30. froid برد أو بارد
31. pied قدم
32. scène مشهد
33. carte خريطة
34. effet تأثير
35. neuf جديد
36. mentir يكذب
37. battre يحارب أو يقاتل
38. libre حر
39. soeur أخت
40. situation موضع أو ظرف
41. faux خطأ
42. foutre F**K
23. lumière ضوء
44. incroyable لا يصدق
45. cheval حصان
46. intérieur داخلي
47. coin زاوية أو ركن
48. fric مال
49. loi قانون
50. absolument مطلقا أو بكل ما في الكلمة من معنى
51. dame سيدة
52. magnifique رائع
53. réussir ينجح
54. rencontrer يلاقي أو يصادف
55. âme الروح
56. doucement برفق
57. table جدول
58. lettre رسالة
59. risque خطر
60. ordres أوامر
61. commencer يبدأ
62. blanc أبيض
63. chaud حار ساخن
64. finir ينهي
65. touche لمس
66. avance تقدم
67. ignore يتجاهل
68. meurtre يغتال
69. anniversaire ميلاد أو دكرى سنوية
70. déjeuner فطور
71. jeune شاب
72. accident حادث
73. déteste يكره
74. midi منتصف النهار
75. lire يقرأ
76. moyen معدل
77. forme شكل
78. silence سكوت
79. cadeau هدية
80. exact مضبوط
81. décider يقرر
82. moitié نصف
83. surprise مفاجئة
84. avocat محامي
85. porter يلبس
86. diable شيطان
87. mission مهمة
88. suppose إفتراض
89. grosse ضخم
90. expliquer يشرح
91. selon وفق أو وفقا لكذا ...
92. anglais إنجليزية
93. disparu مفقود
94. quitter يترك
95. attaque يهجم
96. impression إنطباع
97. suivre متابعة
98. peuple الناس
99. baiser يقبل
100. honte عارهذه كلمات إضافية

لأني قد أكون كررت بعض الكلمات في إحدى المواضيع السابقةchanson أغنية
enfer جهنم
habitude عادة
réponse رد
triste حزين
pute عاهرة
ressemble يشبه
coucher ينام
rire ضحك
avatar
Admin
Admin

Messages : 22
Date d'inscription : 11/05/2015

Voir le profil de l'utilisateur http://1999.arab.st

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum